9. sınıf edebiyat testi ve yazılısı, test şeklinde edebiyat soru

2010-01-10 13:29:00
1 “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
Seni gönülden duyamadık.
Taşını toprağını işleyemedik.
Sorma bu gerilik
Bu uyku niye,
Affet bizi, affet bizi Türkiye!” Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir? A)sevgisiz B) umutsuz C) üzgün
D) sorumsuz E) cesur
2 Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Lirik – Koşma – Güzelleme
B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
C) Lirik – Semai – Güzelleme
D) Epik – Koşma – Destan
E) Satirik-Koşma-Destan
3 –Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)Âşık edebiyatı - Semai
B)Sözlü edebiyat- Koşma
C)Anonim edebiyatı- Türkü
D)Divan edebiyatı-gazel
E)Tekke edebiyatı- İlâhi
4. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?
A ) Hikâye B) Roman C ) Masal
D ) Destan E ) Tiyatro
5-Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe… denir Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A ) Masal B ) Yapma destan
C ) Doğal destan D ) Halk hikâyesi
E ) Efsane

6– Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A ) Oğuz Kağan Destanı B ) Şehname
C ) Üç Şehitler Destanı D)Ergenekon
E ) İlyada
7. “İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere”
Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
D ) Rediflerden yararlanılmıştır.
E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır.
8 -Uslu bir çocuk gibidir
Limandaki deniz
Ama sokağa çıkıp
Dalga olmak ister
Yüreğinden
Yukarıdaki dizelerde hangi varlıklar arasında benzetme yapılmıştır?
A ) Deniz-Anne B ) Deniz-Çocuk C ) Dalga-Çocuk D) Yürek-Dalga E ) Deniz – Liman
9 – “ Öyküyü, olayların zaman sırasına göre düzenlenerek anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde durulan husus, olaylar arasındaki ilişkidir. “Kral öldü, sonra üzüntüsünden kraliçe de öldü” desek olay örgüsü tamamlanmış olur Zaman sırası burada da bozulmuş değildir.
Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Tip ve karakter farklılığı
B ) Neden – sonuç ilişkisi
C ) Olayların önemli - önemsiz oluşu
D ) Zaman sırası
E ) Kahramanların kişilikleri
10 –El ayak çekilince caddelerde
Yalnız seni ararım gecelerde
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? A) Mübalağa B) Tenasüp C)Teşbih D) Mecaz-ı mürsel E ) Tevriye
11-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından değildir?
A)Saltuk Buğra Han B)Danişment Gazi C)Battal Gazi D)Edige D)Oğuz Kaan Destanı
12-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a)Harname-Şeyhi b)Safahat-A.Hamdi Tanpınar c)Mahalle Kahvesi-Sait Faik Abasıyanık d)Egeden Denize bırakılmış Çiçek-Halikarnas Balıkçısı e)Fatih –Harbiye –Peyami Safa
13-Koşma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Halk şiirinde en çok kullanılan nazım şeklidir?
B)Divan şiirinin etkisiyle aruzla söylenmiş olanları da vardır.
C)Aşk,hasret,ayrılık doğa gibi lirik konuları işlenmektedir.
D)Genellikle hece ölçüsünün 11 li kalıbıyla 3-5 dörtlük arasında söylenir.
E)Şair son dörtlüğünde mahlasını söyler.
14.Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A)Koşma B)Varsağı C)İlahi D)Şarkı E)Türkü
15. .Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin yapı unsurlarından değildir?
A)Yer B)Mekân C)Betimleme D)Zaman E)Olay örgüsü
16.”Sabah olur yarım ekmek götürür
Gün öğle olmadan yiyer bitirir
Yavrusunu taş dibinde yatırır
Yalın ayak bostan ekenim oy oy”
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Divan edeb. Geleneğiyle yazılmıştır.
B)Koşma özelliği gösterir.
C)11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D)Redif kullanılmıştır.
E)Kafiye kullanılmıştır.
17-Öyle hesapsız coştuğum olur sanırım
Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
Ama nerde! H er bahar şaşmadan aldanırım
Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çapraz uyak – tam uyak B) Düz uyak – yarım uyak C) Sarma uyak – tam uyak D) Sarma uyak – zengin uyak
E) Çapraz uyak – zengin uyak 18-Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver, dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A) Kara haber tez duyulur. B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. C ) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.
19 - Batıda ve bizde ilk hikâye örnekleri hangi
Seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Diyet - Semaver
B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
C) Decameron - Küçük Şeyler
D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.
20-İlahi, kabul senden, red senden, şifa senden, dert senden… İlahi iman verdin, daim eyle; ihsan verdin kaim eyle.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)İmale B)Seci C)Aliterasyon D)Redif E)Cinas
21.Aşağıdakilerden hangisi romanla öykünün ortak özelliğidir?
A)Anlatmaya bağlı edebi metin olmaları
B)Bilimsel yöntemlerle yazılmaları
C)Anlatılan olayların karmaşıklığı
D)Kahramanlarının çokluğu
E)Nesnelliğe önem vermeleri
22. .Aşağıdakilerden hangisi yazılı gelenek öncesi gelişen türlerden biridir?
A)Masal
B)Manzum hikâye
C)Roman
D)Hikâye
E)Mesnevi
23.Bir ulusun başından geçen tarihsel olayları, toplumsal sorunları, doğal afetleri ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yiğitlik ve olağanüstülük temelinde anlatan uzun manzum eserlere… denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Masal B)Halk hikâyesi C)Destan D)Manzume E)Mesnevi
24.Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?
A)Metafizik varlıkların da kahraman olabilmesi
B)Anonim eser olmaları
C)Ders verici özelliklerinin bulunması
D)Dinsel unsurları ön planda tutmaları
E)Zaman ve mekân kavramları bakımından soyut olmaları
25.(I) Roman, olay örgüsünün yoğunluğu yönünden anlatmaya bağlı edebi metinlerin içinde en gelişmiş olanıdır.(II)Romanlar belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da kişilerin başından geçen olayları, belirli bir ilişkiyi gözeterek anlatan eserlerdir.(III)Belli bir uzunluğu aşması öyküyle arasındaki farklardan biri olarak değerlendirilebilir.(IV)Daniel Defoe, Balzac, Victor Hugo gibi yazarlar bu türün oluşmasında ve gelişmesinde pay sahibidirler.(V)Namık Kemal Fenelon’un Telemak adlı yapıtını dilimize kazandırarak Türk okuyucusunun bu türle tanışmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I B)II C)III D)IV E)V

A B C D E
1 O O O O O
2 O O O O O
3 O O O O O
4 O O O O O
5 O O O O O
6 O O O O O
7 O O O O O
8 O O O O O
9 O O O O O
10 O O O O O
11 O O O O O
12 O O O O O
13 O O O O O
14 O O O O O
15 O O O O O
16 O O O O O
17 O O O O O
18 O O O O O
19 O O O O O
20 O O O O O
21 O O O O O
22 O O O O O
23 O O O O O
24 O O O O O
25 O O O O O


Adı soyadı: Puanı:
Sınıfı:

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA (ORTAK SINAV)
1 “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
Seni gönülden duyamadık.
Taşını toprağını işleyemedik.
Sorma bu gerilik
Bu uyku niye,
Affet bizi, affet bizi Türkiye!” Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir? A)sevgisiz B) umutsuz C) üzgün
D) sorumsuz E) cesur
2 Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
Kısmeti olduğun kullar öğünsün Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Lirik – Koşma – Güzelleme
B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
C) Lirik – Semai – Güzelleme
D) Epik – Koşma – Destan
E) Satirik-Koşma-Destan
3 –Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)Âşık edebiyatı - Semai
B)Sözlü edebiyat- Koşma
C)Anonim edebiyatı- Türkü
D)Divan edebiyatı-gazel
E)Tekke edebiyatı- İlâhi
4. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?
A ) Hikâye B) Roman C ) Masal
D ) Destan E ) Tiyatro
5-Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe… denir Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A ) Masal B ) Yapma destan
C ) Doğal destan D ) Halk hikâyesi
E ) Efsane

6– Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A ) Oğuz Kağan Destanı B ) Şehname
C ) Üç Şehitler Destanı D)Ergenekon
E ) İlyada
7. “İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere”
Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır
B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır
D ) Rediflerden yararlanılmıştır.
E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır.
8 -Uslu bir çocuk gibidir
Limandaki deniz
Ama sokağa çıkıp
Dalga olmak ister
Yüreğinden
Yukarıdaki dizelerde hangi varlıklar arasında benzetme yapılmıştır?
A ) Deniz-Anne B ) Deniz-Çocuk C ) Dalga-Çocuk D) Yürek-Dalga E ) Deniz – Liman
9 – “ Öyküyü, olayların zaman sırasına göre düzenlenerek anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde durulan husus, olaylar arasındaki ilişkidir. “Kral öldü, sonra üzüntüsünden kraliçe de öldü” desek olay örgüsü tamamlanmış olur Zaman sırası burada da bozulmuş değildir.
Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Tip ve karakter farklılığı
B ) Neden – sonuç ilişkisi
C ) Olayların önemli - önemsiz oluşu
D ) Zaman sırası
E ) Kahramanların kişilikleri
10 –El ayak çekilince caddelerde
Yalnız seni ararım gecelerde
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? A) Mübalağa B) Tenasüp C)Teşbih D) Mecaz-ı mürsel E ) Tevriye
11-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından değildir?
A)Saltuk Buğra Han B)Danişment Gazi C)Battal Gazi D)Edige D)Oğuz Kaan Destanı
12-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a)Harname-Şeyhi b)Safahat-A.Hamdi Tanpınar c)Mahalle Kahvesi-Sait Faik Abasıyanık d)Egeden Denize bırakılmış Çiçek-Halikarnas Balıkçısı e)Fatih –Harbiye –Peyami Safa
13-Koşma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Halk şiirinde en çok kullanılan nazım şeklidir?
B)Divan şiirinin etkisiyle aruzla söylenmiş olanları da vardır.
C)Aşk,hasret,ayrılık doğa gibi lirik konuları işlenmektedir.
D)Genellikle hece ölçüsünün 11 li kalıbıyla 3-5 dörtlük arasında söylenir.
E)Şair son dörtlüğünde mahlasını söyler.
14.Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A)Koşma B)Varsağı C)İlahi D)Şarkı E)Türkü
15. .Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin yapı unsurlarından değildir?
A)Yer B)Mekân C)Betimleme D)Zaman E)Olay örgüsü
16.”Sabah olur yarım ekmek götürür
Gün öğle olmadan yiyer bitirir
Yavrusunu taş dibinde yatırır
Yalın ayak bostan ekenim oy oy”
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Divan edeb. Geleneğiyle yazılmıştır.
B)Koşma özelliği gösterir.
C)11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D)Redif kullanılmıştır.
E)Kafiye kullanılmıştır.
17-Öyle hesapsız coştuğum olur sanırım
Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir
Ama nerde! H er bahar şaşmadan aldanırım
Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çapraz uyak – tam uyak B) Düz uyak – yarım uyak C) Sarma uyak – tam uyak D) Sarma uyak – zengin uyak
E) Çapraz uyak – zengin uyak 18-Her zaman tam karanlık değil gece
Kendimde denemişim ben.
Kulak ver, dinle…
Her acının sonunda bir pencere vardır,
Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?
A) Kara haber tez duyulur. B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. C ) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.
19 - Batıda ve bizde ilk hikâye örnekleri hangi
Seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Diyet - Semaver
B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
C) Decameron - Küçük Şeyler
D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.
20-İlahi, kabul senden, red senden, şifa senden, dert senden… İlahi iman verdin, daim eyle; ihsan verdin kaim eyle.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)İmale B)Seci C)Aliterasyon D)Redif E)Cinas
21.Aşağıdakilerden hangisi romanla öykünün ortak özelliğidir?
A)Anlatmaya bağlı edebi metin olmaları
B)Bilimsel yöntemlerle yazılmaları
C)Anlatılan olayların karmaşıklığı
D)Kahramanlarının çokluğu
E)Nesnelliğe önem vermeleri
22. .Aşağıdakilerden hangisi yazılı gelenek öncesi gelişen türlerden biridir?
A)Masal
B)Manzum hikâye
C)Roman
D)Hikâye
E)Mesnevi
23.Bir ulusun başından geçen tarihsel olayları, toplumsal sorunları, doğal afetleri ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yiğitlik ve olağanüstülük temelinde anlatan uzun manzum eserlere… denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Masal B)Halk hikâyesi C)Destan D)Manzume E)Mesnevi
24.Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?
A)Metafizik varlıkların da kahraman olabilmesi
B)Anonim eser olmaları
C)Ders verici özelliklerinin bulunması
D)Dinsel unsurları ön planda tutmaları
E)Zaman ve mekân kavramları bakımından soyut olmaları
25.(I) Roman, olay örgüsünün yoğunluğu yönünden anlatmaya bağlı edebi metinlerin içinde en gelişmiş olanıdır.(II)Romanlar belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da kişilerin başından geçen olayları, belirli bir ilişkiyi gözeterek anlatan eserlerdir.(III)Belli bir uzunluğu aşması öyküyle arasındaki farklardan biri olarak değerlendirilebilir.(IV)Daniel Defoe, Balzac, Victor Hugo gibi yazarlar bu türün oluşmasında ve gelişmesinde pay sahibidirler.(V)Namık Kemal Fenelon’un Telemak adlı yapıtını dilimize kazandırarak Türk okuyucusunun bu türle tanışmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I B)II C)III D)IV E)V

189
0
0
Yorum Yaz