9.Sınıf -edebiyat -3. yazılı soruları ve cevapları

2010-11-07 15:07:00

 ADIM SONBAHAR 1.a) Şiirde hangi imgelerden, nasıl yararlanılmıştır? 7p.

nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum b) Şiirde ahengi sağlayan unsurları gösteriniz 7p.

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar

Atilla İlhan

 

c-)Şiir hangi gelenekle yazılmıştır, niçin? 6p.

 

 

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. (15 p)

Şiirin ortaya çıktığı döneminden izler taşımasına ………………………….denir.

sralarda aynı ünsüzlerin tekrarlanmasından oluşan ahenge …………………denir.

Hecelerin açıklık kapalılık ilkesine dayanan ölçüye ………………….denir.

Herkesçe bilinen tarihi bir olayı, şahsiyeti veya sözü hatırlatma sanatına…………….denir.

Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiirine …………….denir.

3Aşağıdaki cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)

 

(...) Kurmaca metinlerde, gündelik metinlerin tersine, soyut anlam boyutu öne çıkar.

(...) Heykel edebiyatla ilgili bir sanat dalıdır.

(...) Edebî eserler insanda güzel duygular, hayâller ve zevkler uyandırır.

(...) Edebî metinlerde gerçekçilik ögesi aranmaz.

(...) Hece ölçüsü Türk şiirinin en eski, ulusal ölçüsüdür.

4.Kaside nazım şekli hakkında bilgi veriniz.15p.

 

5. Aşağıdaki şiirleri verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. ( 20p)

-B-

 

 

KOŞMA GAZEL

Ela gözlerine kurban olduğum Cemin tamama erüp devri cam kalmışdur

Yüzüne bakmaya doyamadım ben O camdan da bu mecliste nam kalmışdur

İbret için gelmiş derler cihana

Noktadır benlerin sayamadım ben Cihan içinde muradum ne ise verdi kaza

Heman bir almaduğum intikam kalmışdur

Nazım birimi : ……………………………. Nazım birimi : …………………………..

Dili : …………………………… Dili : …………………………..

Ölçüsü : …………………………… Ölçüsü : ………………………….

Kafiye şeması : …………………………… Kafiye şeması : …………………………

Ait olduğu gelenek : ………………………………… Ait olduğu gelenek : ………………………….

6.Metin ile edebi metin arasındaki farklılıkları yazınız. (10p)

 

 

 

 

7. Asonans-şathiyye- edebi metin- beyit-konuuygun olan kelimeyi ya da kelime grubunu aşağıdaki cümlelerin yanındaki parantez içindeki noktalı yere yazarak eşleştiriniz. (2+2+2+2+2 = 10 P)

Biçim ve içeriği güzellik duygumuzu okşayacak niteliktedir.(………………………...)

Tasavvuf edebiyatı nazım şekillerinden biridir.(…………………………)

Divan edebiyatı nazım birimidir.(…………………….)

Şiirdeki ahenk unsurlarından birini oluşturur.(………………….)

Temanın sınırlandırılıp, somutlaşmasıdır.(…………………….)

 

Yazınız elçinizdir; onun düzen ve temizliğine özen gösteriniz.

 

 

 

ERKUT SOYAK LİSESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI

I. DÖNEM 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 3. YAZILISIDIR

SORULAR

-A-

 

Hayalşehir 1.a)Şiirde geçen edebi sanatları bulunuz.10p.

Git bu mevsimde gurup vakti Cihangir'den bak,
Bir zaman kendini kar
şındaki rüyaya bırak;
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan!
O ilâh isteyip eğlence hayalhanesine,
Çevirir camları birden peri kâşânesine.
Som ateşten bu saraylarla
bütün karşı yaka.
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şark
a b) Şiirin zihniyeti nedir?5p.
Yahya Kemal Beyatlı

 

c) Şiir hangi geleneğe bağlıdır,neden?5p.

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 15p

*Koşma nazım şekli…………….......’nın en çok kullanılan nazım türüdür.

* “Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar.” dizesinde……………sanatı yapılmıştır.

* Mısra sonundaki tekrarlanan ve aynı görevde kullanılan seslere …………..denir.

* Manzumenin ortaya çıktığı döneminden izler taşımasına ………………………….denir.

* Fuzulî, Bakî, Nedim vb. isimler……………….geleneği ile yazmışlardır.

3. Mesnevi nazım şekli hakkında bilgi veriniz.15p.

 

 

 

 

 

 

 

4.Yarım uyak – tema – mensur – kavram - tiyatro”dan uygun olan kelimeyi ya da kelime grubunu aşağıdaki cümlelerin yanındaki parantez içindeki noktalı yere yazarak eşleştiriniz. (2+2+2+2+2 = 10 P)

 

Nesnelerin, durumların, hareketlerin ve çeşitli tasavvurların dildeki ifadesidir. (……………………..)

Düz yazı biçiminde yazılmış eserdir. (…………………………….)

Sanat eserlerinde okuyucuya ya da izleyiciye verilmek istenen iletidir. (………………………….)

Göstermeye bağlı oluşan metindir. (………………………….)

Dize sonlarındaki sözcüklerde görülen tek ses benzerliğidir. (………………………….)

5. “buram buram ışık” dilin günlük kullanılışında böyle bir kullanım var mıdır? Bu kullanım şiir dilinin hangi özelliğini gösterir?(10p)

 

 

 

 

 

 

-A-

6.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( 10 p)

· Bir devlet veya din adamını öven divan edebiyatı nazım şekline gazel denir. ( )

· İki mısralık nazım birimine beyit denir. ( )

· Cansız varlıklara ve hayvanlara insan özelliği kazandırma sanatına eğretileme denir. ( )

· Şiirde imgeye farklı duygu ve düşünceler dile getirilirken başvurulur. ( )

· Divan edebiyatı şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )

 

7Aşağıdaki şiirleri verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. ( 20p)

2.metin

 

Çiçekler açar bahçelerde 1.metin
acımız yapraklarla donanır,
Taşlarımız bir birliğe inanır,
Hep çiçekler bağrınızda gönenir,
Pınarınız çağlar, akışır dağlar.

Karac'oğlan, size bakar sevinir;
Sevinirken kalbi yanar, köyünür;
Kımıldanır hep derdlerim, devinir;
Yas ile sevincim yıkışır dağlar.
KARACAOĞLAN

 

 

Çiçekler sevilir...

Ben saksılardan

Ben bahçelerden, parklardan öte

Emeksiz topraklardan gelirim...

Sevdalı parmaklar öldürür beni

Ben sevdalı parmaklarda ölürüm...

Yolma parmağımı insanoğlu

Ayırma topraktan beni

"Gelecek...gelmeyecek..."

"Sevecek...sevmeyecek..."

İçinden geçeni ne bilecek

Ben zavallı çiçek...

Şükrü GÜZEL

Nazım birimi : ……………………………. Nazım birimi : …………………………..

Dili : …………………………… Dili : …………………………..

Ölçüsü : …………………………… Ölçüsü : ………………………….

Kafiye şeması : …………………………… Kafiye şeması : …………………………

Ait olduğu gelenek : ………………………………… Ait olduğu gelenek : ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78
0
0
Yorum Yaz